Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Pla d'estudis i guies docents

El curs 2024-2025 posem en marxa un nou grau que anirà desenvolupant-se en els propers anys i que substituirà el grau anterior, l’extinció del qual serà progressiva.

Titulació nova: Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica (inici curs 2024-2025)
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Lletres-Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Estructura de la doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Quadre de distribució dels crèdits
Matèries Nombre de crèdits

Bàsiques

96

Obligatòries

198

Optatives que es cursen com a obligatòries

 

42

Optatives

6

Pràctiques externes

6

Treball de fi de grau

12

TOTAL

360

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Titulació antiga: Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica (titulació a extingir)
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

El Grau en Llengües Aplicades i Traducció s’ofereix com una doble titulació, per la qual cosa l'estudiantat ha de cursar un total de 360 crèdits, seguint l'esquema següent:

- 120 crèdits del Grau en Llengües Aplicades i Traducció
- 120 crèdits del segon grau que l'estudiant tria per fer la doble titulació (pot escollir entre: Estudis Anglesos, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans)
- 120 crèdits compartits entre les dues titulacions

Pla d'estudis de la doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Prerrequisits: La Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica no té prerrequisits

Quadre de distribució dels crèdits
Matèries Nombre de crèdits

Bàsiques

96

Obligatòries

174

Optatives que es cursen com a obligatòries

 

54

Optatives

18

Pràctiques externes

6

Treball de fi de grau

12

TOTAL

360

 

Curs 2023-24

 

SEGON CURS
Codi Semestre Assignatura

------

1

Escollir 1 assignatura optativa:

101081 Teatre clàssic espanyol (no ofertada)

101094 Literatura llatina medieval

101095 Pensament romà (no ofertada)

101059

1

Lexicologia hispànica

101060

1

Literatura espanyola dels Segles d’Or I

101055

1

Morfologia espanyola

101585

1

Llengua anglesa III

101541

1

Llengua catalana

101057

2

Literatura espanyola medieval I

101548

2

Lingüística aplicada

101593

2

Llengua francesa III

101566

2

Tècniques de comunicació oral i escrita (Català)

101561

2

Tècnologies del llenguatge

101953

2

Teoria de la comunicació

 

 

QUART CURS
Codi Semestre Assignatura

101061

1

Introducció a la llengua llatina

101066

1

Literatura hispanoamericana II

101065

1

Sociolingüística espanyola i hispanoamericana

101563

1

Cultura i comunicació dels països de parla anglesa

101555

1

Pràctica traductològica inversa I (Català/Castellà > Anglès/Francès)

101554

1

Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i Francès >< Català/Castellà)

------

2

Escollir 1 assignatura optativa:

101079 Crítica literària hispànica (no ofertada)

101080 Dona i gènere a les lletres hispàniques

101073 Estilística i retòrica (no ofertada)

101076 Lexicografia espanyola (no ofertada)

101091 Literatura francesa i cinema (no ofertada)

101078 Espanyol col·loquial

101096 Pervivència de la literatura grega a les lletres hispàniques (no ofertada)

101075 Dialectologia espanyola i espanyol d’Amèrica (no ofertada)

101083 Literatura hispanoamericana III

101084 Literatura francesa contemporània i societat europea (no ofertada)

101090

2

Cultura francesa

101077

2

Ensenyament i aprenentatge de l’espanyol llengua estrangera

101058

2

Mitologia clàssica i cultura hispànica

101063

2

Pragmàtica de la llengua espanyola

101570

2

Pràctica traductològica II (Anglès/Francès > Català/Castellà)