Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Accés

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències Socials, tot i que també poden cursar aquest grau estudiants que tinguin interès per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris.

IMPORTANT: S’ha d’haver assolit prèviament un bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau:

 • català i castellà: nivell avançat
 • anglès: nivell mitjà-alt
 • francès: nivell mitjà
Així doncs, es preveu que l'estudiantat que cursi aquest grau ha de tenir un interès especial a excel·lir en competències lingüístiques en relació amb les quatre llengües que s'imparteixen en aquests estudis per la importància que suposa el domini d'aquests idiomes en les tasques de traducció i, en general, en les diferents tasques relacionades amb la lingüística aplicada.

 

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)

T’interessa aquest grau si vols formar-te per esdevenir:

- Un professional de les llengües amb un nivell d’expert en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès.

- Un mediador en entorns multiculturals expert en les relacions entre llengües i cultures.

- Un professional capaç d’assessorar individus i col·lectius sobre la millora dels processos comunicatius, incloent l’empresa, la xarxa i les entitats educatives, entre d’altres.

- Treballar en el futur en algun d’aquests àmbits:

     o Assessorament lingüístic i cultural

     o Dinamització lingüística i cultural

     o Mediació lingüística i multicultural

     o Traducció

     o Edició i correcció de textos

     o Món editorial

     o Docència de llengües

     o Tecnologies del llenguatge

     o Mitjans de comunicació

     o Àrees de comunicació en empreses i institucions

     o Relacions internacionals

     o Gestió documental.

T’interessa cursar aquest grau a la UdL perquè:

- Aquests estudis s’ofereixen en molts pocs centres a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

- A la UdL tenim una gran tradició en l’oferta d’estudis sobre diferents llengües i cultures i sempre hem intentat anar incorporant-hi les demandes sorgides d’una societat canviant en torn a la gestió de la informació, el multilingüisme i la multiculturalitat.

- El nostre professorat desenvolupa la seva recerca en l’àmbit de la lingüística aplicada de forma especialment remarcable en termes de producció científica, participació i lideratge de projectes i grups d’investigació de l’àmbit.

- El nostre és un centre que té com a avantatge un tracte molt proper amb l’estudiantat, tant per part del professorat com del personal d’administració i serveis.

 

 • Nombre de places ofertes
Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció / Grau en Filologia Hispànica
Universitat de Lleida Universitat pública 10 places

 

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 1. Estudiants amb PAU i asssimilats
 2. Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 3. Estudiants amb estudis estrangers
 4. Titulats universitaris i assimilats
 5. Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 6. Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció / Grau en Filologia Hispànica
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.000
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                     (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]
 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

 

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiant interessat a accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat, que prové del batxillerat i major de 25 anys, respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així com, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació d'estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.