Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Objectius i competències

Objectius generals del Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Els objectius de la doble titulació del Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica  són els següents:

  1. Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d’expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat.
  2. Traduir textos del francès i l’anglès al català i al castellà.
  3. Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns.
  4. Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística.
  5. Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l’ensenyament de llengües.
  6. Participar en l’elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística.
  7. Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant amb la fi de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural.

 

Competències del Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Bàsiques (Anexe I apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010)

Generals

Específiques

Transversals (segons UdL)

B01 Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que part de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,  recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CG1 Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als altres

CE1 Adquirir coneixements essencials del pensament lingüístic i la capacitat de discriminar entre diferents teories per aplicar-les en l'estudi científic de la llengua.

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà

B02 Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CG2 Avaluar i valorar les tendències més recents en els àmbits tractats. Desenvolupar un raonament crític davant de les noves tendències.

CE2 Avaluar les polítiques i les metodologies d'ensenyament i gestió de les llengües en entorns multilingüe i dissenyar plans d'actuació per a l'optimització de la comunicació plurilingüe

CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès

B03 Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CG3 Valorar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor. Produir diferents tipus de text.

CE3 Adquirir la capacitat de produir textos traduïts atenent al marc en què se situen.

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

B04 Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat)

CG4 Gestionar el domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i informàtics específics

CE4 Descriure formalment dades lingüístiques per a ser utilitzats en les aplicacions informàtiques relacionades amb el llenguatge.

CT4 Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals

B05 Haver desenvolupat per part de l'estudiantat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

CG5 Demostrar les capacitats per a l'ús eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.

CE5 Avaluar l'adequació lingüística i sociocultural en relació a la tipologia textual

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic

 

CG6 Valorar la capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.

CE6 Identificar els conceptes bàsics i les diferents metodologies relacionades amb la traducció

 

 

 

CE7 Reconèixer les principals teories, conceptes i metodologies en l'àmbit de la comunicació

 

 

 

CE8 Valorar la realitat soci comunicativa actual atenent a la seva dimensió cultural, política i social

 

 

 

CE9 Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la redacció en els mitjans de comunicació

 

 

 

CE10 Adquirir consciència crítica de les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària.

 

 

Objectius generals i competències del Grau en Filologia Hispànica