Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101046 LLENGUA I NORMA T 6
101048 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA I T 6
101049 METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA T 6
101050 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA T 6
101542 LLENGUA ANGLESA I T 6
101591 LLENGUA FRANCESA I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101045 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL T 6
101047 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS LITERARIS T 6
101051 RECURSOS EXPRESSIUS ESCRITS EN ESPANYOL T 6
101052 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA T 6
101543 LLENGUA ANGLESA II T 6
101592 LLENGUA FRANCESA II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101055 MORFOLOGIA ESPANYOLA B 6
101059 LEXICOLOGIA HISPÀNICA B 6
101060 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR I B 6
101095 PENSAMENT ROMÀ O 6
101541 LLENGUA CATALANA T 6
101585 LLENGUA ANGLESA III O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101057 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL I B 6
101548 LINGÜÍSTICA APLICADA T 6
101561 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE B 6
101566 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CATALÀ) B 6
101593 LLENGUA FRANCESA III B 6
101593 LLENGUA FRANCESA III O 6
101953 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101015 EDICIÓ DE TEXTOS O 6
101056 INFLUÈNCIA DE LA LITERATURA FRANCESA EN LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
101062 SINTAXI ESPANYOLA B 6
101085 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ O 6
101558 MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL B 6
101587 LLENGUA FRANCESA IV O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101019 FONÈTICA I ORTOLOGIA ESPANYOLES B 6
101053 LITERATURA HISPANOAMERICANA I T 6
101086 TRADUCCIÓ O 6
101550 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101559 LLENGÜES EN CONTRAST B 6
101586 LLENGUA ANGLESA IV O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101061 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA LLATINA B 6
101065 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA I HISPANOAMERICANA B 6
101066 LITERATURA HISPANOAMERICANA II B 6
101554 TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÈCNICS (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101555 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA INVERSA I (CATALÀ/CASTELLÀ > ANGLÈS/FRANCÈS) B 6
101563 CULTURA I COMUNICACIÓ DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101058 MITOLOGIA CLÀSSICA I CULTURA HISPÀNICA B 6
101063 PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA B 6
101077 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA O 6
101078 ESPANYOL COL·LOQUIAL O 6
101079 CRÍTICA LITERÀRIA HISPÀNICA O 6
101080 DONA I GÈNERE A LES LLETRES HISPÀNIQUES O 6
101083 LITERATURA HISPANOAMERICANA III O 6
101090 CULTURA FRANCESA O 6
101091 LITERATURA FRANCESA I CINEMA O 6
101096 PERVIVÈNCIA DE LA LITERATURA GREGA A LES LLETRES HISPÀNIQUES O 6
101570 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ) O 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101068 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL II B 6
101069 PERVIVÈNCIA DE LA LITERATURA LLATINA A LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
101070 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR II B 6
101074 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA O 6
101552 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101553 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101064 LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA II B 6
101067 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GREGA B 6
101072 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
101556 LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101071 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
101569 TREBALL DE FI DE GRAU B 6